• Statut
 • Statut obowiązujący do 2023.05.31
 • Uchwała Senatu dot. zmiany Regulaminu Studiów obowiązującego od 01.10.2023
 • Study regulations in force from 01.10.2023
 • Strategia uczelni 2021/2025
 • Regulamin świadczeń dla studentów
 • Regulations of benefits 2023 2024
 • Systemy zapewnienia jakości kształcenia
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi
 • Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się
 • Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
 • Raport samooceny - Zarządzanie
 • Raport samooceny - Logistyka realizacja zaleceń
 • Raport samooceny - Pedagogika
 • Dyplom ukończenia studiów

Programy studiów​

 • Siatka modułowa Administracja niestacjonarne
 • Siatka modułowa Administracja stacjonarne
Program studiów

Pedagogika

 • Program kształcenia – Pedagogika I stopnia
 • Program kształcenia – Pedagogika II stopnia
 • Program kształcenia – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Program kształcenia – Pedagogika specjalna
 • Karty przedmiotów - I stopień
 • Karty przedmiotów - II stopień
 • Siatka studiów Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – I stopnia
 • Siatka studiów Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – II stopnia
 • Siatka studiów Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – I stopnia
 • Siatka studiów Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – II stopnia
 • Siatka studiów Pedagogika specjalna – I stopnia
 • Siatka studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite magisterskie
Program studiów

Logistyka

 • Efekty kształcenia
 • Siatka studiów
 • Ogólna charakterystyka
 • Wskaźniki
 • Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową dycypliny
 • Metody weryfikacji
Program studiów

Zarządzanie

Obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

 • Efekty uczenia się - I stopień
 • Efekty uczenia się - II stopień
 • Siatka studiów - I stopień stacjonarne
 • Siatka studiów - I stopień niestacjonarne
 • Siatka studiów - II stopień stacjonarne
 • Siatka studiów - II stopień niestacjonarne
 • Ogólna charakterystyka studiów - I stopień
 • Ogólna charakterystyka studiów - II stopień
 • Wskaźniki ilościowe - I stopień
 • Wskaźniki ilościowe - II stopień
 • Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową dycypliny - I stopień
 • Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową dycypliny - II stopień
 • Metody weryfikacji efektów uczenia się - I stopień
 • Metody weryfikacji efektów uczenia się - II stopień
 • Macierz pokrycia efektów uczenia się - I stopień
 • Macierz pokrycia efektów uczenia się - II stopień
 • Zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych - I stopień
 • Zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych - II stopień

Obowiązujący do roku akademickiego 2020/2021

 • Kierunkowe efekty kształcenia - I stopnia
 • Kierunkowe efekty kształcenia - II stopnia
 • Siatka semestralna - I stopień stacjonarne
 • Siatka semestralna - I stopień niestacjonarne
 • Siatka semestralna - II stopień stacjonarne
 • Siatka semestralna - II stopień niestacjonarne

Zasady dyplomowania

 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich)
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych - załącznik 1
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych - załącznik 2
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych - załącznik 3
 • Zarządzenie Rektora dotyczące wprowadzenia Regulaminu Antyplagiatowego

Praktyki - kierunki ekonomiczne

Dzienniczki

 • Dzienniczek praktyk studenta – Administracja
 • Dzienniczek praktyk studenta – Logistyka
 • Dzienniczek praktyk studenta – Zarządzanie I stopnia
 • Dzienniczek praktyk studenta – Zarządzanie II stopnia

Regulaminy i umowa

 • Regulamin praktyk
 • Regulamin hospitacji
 • Umowa praktyk

Opiekunowie praktyk

Partnerzy praktyk

 • Partnerzy (członkowie) Opolskiej Izby Gospodarczej w realizacji praktyk WSZiA

Pozostałe dokumenty

 • Ankieta weryfikacji miejsca praktyk
 • Skierowanie na praktykę

Praktyki - kierunki pedagogiczne

Praktyki dla Studentów Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Regulamin praktyk

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:

 • Zeszyt praktyk przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Opinia opiekuna przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Przygotowanie dydaktyczne do pracy w przedszkolu:

 • Zeszyt praktyk przygotowanie dydaktyczne do pracy w przedszkolu
 • Opinia opiekuna przygotowanie dydaktyczne do pracy w przedszkolu

Przygotowanie dydaktyczne do pracy w szkole:

 • Zeszyt praktyk przygotowanie dydaktyczne do pracy w szkole
 • Opinia opiekuna przygotowanie dydaktyczne do pracy w szkole

Praktyki studenckie dla specjalności nienauczycielskich

 • Karta zaliczenia praktyki – studia II stopnia;
 • Karta zaliczenia praktyki – studia l stopnia;
 • Regulamin praktyk zawodowych.

Praktyki studenckie na kierunku pedagogika - profil praktyczny

 • Regulamin praktyk zawodowych_21_22
 • Zał. 1.1. KZP Ped lic praca zawodowa
 • Zał. 1.2. KZP Ped II stop praca zawodowa
 • Zał. 2.1. Efekty uczenia – PZ 6 miesięczna
 • Zał. 2.2. Efekty uczenia – PZ 3 miesięczna
 • Zał. 3.1. RPZ moduł POW
 • Zał. 3.2. RPZ moduł RiPS
 • Zał. 4. Karta praktyki zawodowej
 • Zał. 4.1. Szczegółowy program praktyki
 • Zał. 4.2. Szczegółowy harmonogram praktyki
 • Zał. 4.3. Dziennik praktyki
 • Zał. 4. 4. Sprawozdanie z praktyki zawodowej
 • Zał.5.1. Karta zaliczenia praktyki Ped I stopień
 • Zał. 5.2. Karta zaliczenia praktyki Ped II stopień
 • Zał. 6. Protokół zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej
 • Zał. 7.1. Ocena efektów uczenia się Ped. I stopień
 • Zał. 7.2. Ocena efektów uczenia się Ped. II stopień
 • Zał. 8.1. Protokół zaliczenia praktyki i weryfikacja efektów uczenia się I stopień
 • Zał. 8.2. Protokół zaliczenia praktyki i weryfikacja efektów uczenia się II stopień