Akademik
Uczelnia posiada własny akademik, w którym dostępnych jest ponad 80 miejsc w 30 pokojach. Położenie w samym centrum miasta, sprawia, że studenci mają dostęp do wielu atrakcji, urzędów, czy też sklepów, bez konieczności korzystania ze środków transportu.
Kadra

Uczelnia zatrudnia ponad 60 osób kadry dydaktyczno – naukowej. Co ważne, niemal wszyscy nasi wykładowcy mają również wszechstronne doświadczenie praktyczne w reprezentowanych przez siebie obszarach zainteresowań. Dzięki temu nasi studenci mają kontakt nie tylko z teoretykami, ale przede wszystkim z praktykami.

Akredytacje

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu posiada pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów.

Praktyki

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji współpracuje z wieloma instytucjami i firmami, pomagając studentom znaleźć miejsce do odbycia obowiązkowych praktyk. Chętne osoby mogą je również zrealizować na uczelni.

Biuro obsługi cudzoziemców

W Biurze Obsługi Cudzoziemców, każdy kandydat na studia lub student z zagranicy, może uzyskać wszystkie informacje dotyczące naszej uczelni. Ponad to, dowie się o możliwościach, które otwierają się przed nim w Polsce, po nabyciu statusu studenta. Doradcy udzielają niezbędnych informacji w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim, a także pomogą ze wszystkimi problemami związanymi z pobytem i nauką. Jako jedyna uczelnia w województwie opolskim prowadzimy projekt z budżetu FAMI. Dzięki temu oferujemy bezpłatne lekcje języka polskiego, usługi tłumaczenia dokumentów, porady prawne, a także wycieczki integracyjne.

Stypendia

WSZiA w Opolu oferuje wsparcie finansowe dla studentów w formie bezzwrotnych stypendiów i zapomóg finansowanych. Bogaty system stypendialny pozwala realnie obniżyć koszty nauki. Świadczenia te mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

Więcej szczegółów na stronie.

Kręgielnia

Dzięki podpisanej umowie z Restauracją i Hotelem Szara Willa z Opola, nasi studenci mogą bezpłatnie korzystać z kręgielni znajdującej się w tym obiekcie. Zapraszamy w każdy wtorek od godziny 14.00 do 16.00 z ważną legitymacją studencką naszej uczelni.

Rezerwacji można dokonywać codziennie po godz. 16.00.

Budynki dydaktyczne

Infrastruktura WSZiA, to dwa nowocześnie wyposażone budynki dydaktyczne. Główna siedziba z rektoratem, dziekanatem i biblioteką mieści się w wyjątkowej dzielnicy Opola – na opolskiej Pasiecie przy ulicy Niedziałkowskiego 18. Drugi budynek dydaktyczny wraz z akademikiem, sąsiaduje z krytą pływalnią i położony jest w samym centrum miasta przy ulicy Ozimskiej 63. Bliska odległość od centrów komunikacyjnych i przesiadkowych sprawia, że dotarcie na uczelnię, jest proste i szybkie.

Projekty

Biuro Projektów i Promocji Uczelni to komórka, która realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć, skierowanych do studentów i absolwentów. Prowadzi bezpłatne kursy, szkolenia, a także organizuje wycieczki integracyjne i wiele innych atrakcji skierowanych do żaków. W ramach biura prowadzonych jest wiele akcji charytatywnych.

Więcej informacji w dziale Projekty.

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Znaczna część naszych studentów łączy naukę, pracę i życie rodzinne.

Aby ułatwić proces dydaktyczny, wprowadziliśmy wiele udogodnień np.:

 • indywidualną organizację studiów;
 • przyjazne godziny zajęć na studiach podyplomowych;
 • kształcenie poprzez platformę e-learningową, gdzie wykładowcy zamieszczają materiały z zajęć.
Biblioteka

Biblioteka WSZiA zawiera ponad 36 tysięcy pozycji książkowych i multimedialnych. Nasze zbiory można wyszukiwać w katalogu on-line. Czytelnia oferuje dostęp do ponad 100 naukowych e-booków. Prowadzi regularną prenumeratę czasopism z zakresu takich dziedzin jak logistyka, marketing, zarządzanie, pedagogika.

Więcej informacji w dziale Jestem studentem – Biblioteka.

E-learning

Na naszej uczelni funkcjonuje platforma e-learningowa, na której umieszczane są materiały z zajęć, zarówno ze studiów dziennych i zaocznych jak i studiach podyplomowych. Wykładowcy przekazują wiedzę w różnych formach np.: materiały video, ankiety, a także czaty z użytkownikami. Studenci natomiast mogą sprawdzić swoją wiedzę w testach i zadaniach. Zapraszamy na stronę https://e.wszia.opole.pl.

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Według najnowszego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z czerwca 2018 roku, średnie wynagrodzenie absolwentów WSZIA w Opolu jest jednym z najwyższych wśród wszystkich kończących uczelnie wyższe na Opolszczyźnie. Studenci opuszczający mury naszej uczelni należą do grupy, której czas poszukiwania pracy etatowej jest jednym z najkrótszych.

W zestawieniach Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w rankingu za 2018 rok, absolwenci kierunku zarządzanie Wyższej Szkoły  Zarządzania i Administracji w Opolu są liderami (na tle wszystkich innych opolskich uczelni ) w województwie opolskim zarówno w przypadku Względnego Wskaźnika Zarobków, jak i:  Wynagrodzenia brutto ogółem, Czasu poszukiwania pracy etatowej,  Bezrobocia, Względnego Wskaźnika Bezrobocia, co obrazują przedstawione poniżej rankingi ELA kierunków w dziedzinach kształcenia.

Akademicki Związek Sportowy

Akademicki Klub Sportowy naszej uczelni to przede wszystkim różnorodność dyscyplin i ogromne sukcesy. Chociażby siatkarze AZS WSZiA, dotychczas dwukrotnie w 2018 i 2019r (w 2020 ze względu na pandemię nie startowaliśmy), zdobywali tytuł Akademickich Mistrzów Polski. 9 naszych studentów w ramach 12-to osobowej reprezentacji zdobyło dla Polski srebrny medal Uniwersjady w Neapolu w 2019r. Siatkarki AZS WSZiA są wicemistrzyniami AMP wśród uczelni niepublicznych. Otrzymaliśmy z rąk Prezesa PZPS m.in. Złotą Odznakę PZPS (luty 2021) czy też koszulkę z nr 1 Polskiej Reprezentacji Siatkówki (wrzesień 2019). W 2020r. uczestniczyliśmy w liczbie 23 osób w projekcie „Narodowa Reprezentacja Akademicka”, którego celem było wspieranie najwybitniejszych studentów w procesie studiowania. 

Poza siatkówką studenci-sportowcy reprezentowali z sukcesami barwy uczelnianego klubu także w innych dyscyplinach (m.in w siatkówce plażowej oraz tenisie ziemnym). Ponadto Studenci AZS WSZiA uprawiający m.in. siatkówkę, tenis ziemny, tenis stołowy oraz podnoszenie ciężarów regularnie reprezentują barwy narodowe na odbywającej się co dwa lata Uniwersjadzie oraz na ważnych sportowych imprezach jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata lub Europy. Klub AZS jest też organizatorem plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców uczelni.

Więcej informacji w dziale AZS.

Działalność charytatywna

Od początku powstania uczelni, zarówno studenci jak i pracownicy angażują się w wiele akcji charytatywnych. Tylko w ostatnich dwóch latach organizowane były między innymi zbiórki przyborów szkolnych i środków czystości dla podopiecznych domu dziecka, czy też karmy dla zwierząt. Wspieraliśmy WOŚP i przekazaliśmy na licytacje koszulki i medale naszych sportowców. Tradycyjnie studenci pedagogiki przygotowali spotkania Mikołajkowe dla dzieci ze świetlic, a najlepsi uczniowie szkoły podstawowej w Opolu, z którą współpracujemy, dostali bezpłatne wejściówki do kręgielni.

Wsparcie studentów w procesie uczenia się

Problem wsparcia studentów w Ich procesie uczenia się, jest ważnym zagadnieniem, stanowiącym istotny kierunek działań władz uczelni. Studenci WSZiA  mogą korzystać z wielu form wsparcia naukowego, zawodowego oraz  społecznego a cała koncepcja kształcenia oraz organizacja studiów i towarzysząca jej działalność administracyjna ukierunkowana jest właśnie na studentów i ich rozwój. Motywowanie studentów do rozwoju, wspieranie ich w poszerzaniu kompetencji zawodowych oraz skutecznemu wejściu na rynek pracy ma charakter kompleksowy i obejmuje m.in.:

 1. Dobór metod i form dydaktycznych sprzyjających procesowi uczenia się; Przykładem jest m.in. realizację zajęć ćwiczeniowych w małych efektywnych grupach – do  30 osób czy liczebność grup seminaryjnych, konwersatoryjnych, warsztatowych i laboratoryjnych –  do 15 osób;  
 2. Realizację systemu oceny osiągnięć studentów zorientowanego na proces uczenia się, zawierający konkretnie i klarownie określone wymagania i obiektywnie formułowane oceny;
 3. Organizację procesu kształcenia sprzyjającą łączeniu nauki z pracą zawodową studentów;
 4. Organizację procesu kształcenia umożliwiającą udział studentów w badaniach naukowych i nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym, studenci zainteresowani rozwojem swoich karier naukowych mają możliwość udziału w pracach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych uczelni;
 5. System pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyjający rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i dostępności nauczycieli akademickich w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów uczenia się oraz zdobywaniu umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi, nauczyciele akademiccy są dostępni dla studentów zarówno w czasie swoich konsultacji, jak i poza nimi; władze uczelni są szeroko dostępne dla studentów; na uczelni dostępne są następujące formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe; zwolnienie z czesnego.
 6. Wspieranie studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim ( wykaz kontaktów z wykładowcami dostępny na stronie po zalogowaniu ), z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie aktywizacji zawodowej w szczególności poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy. Zadanie to realizowane jest również poprzez rozbudowane kontakty uczelni z otoczeniem gospodarczym – patrz praktyki zawodowe.
 7. Udział studentów w  wielu  formach  wsparcia  związanego  z  wchodzeniem na rynek pracy. Na Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, którego celem jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu miejsc pracy oraz śledzenie ich karier zawodowych. Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pomaga tworzyć CV i organizuje bezpłatne szkolenie z pisania listów motywacyjnych.
 8. Udział studentów w projekcie „Szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Głównymi celami projektu jest podniesienie wiedzy studentów WSZiA w Opolu w zakresie: roli social mediów w promowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości, a także w wykorzystaniu narzędzi internetowych w poszukiwaniu pracy, networkingucrowfundingusocjalnetworkingufundrisingu, e-marketingu itp.
 9. Udział studentów w projekcie „WSZiA w Opolu – uczelnia wspierająca skuteczne wejście studentów na rynek pracy” – kompleksowym  programie  kształtującym kompetencje  i  kwalifikacje,  zwiększający  szanse absolwentów  na rynku pracy. W odpowiedzi na konieczność podniesienia poziomu przygotowania studentów zarządzania do wejścia na rynek pracy (komplementarność wobec inicjatyw Biura Karier) organizowane są na uczelni szkolenia prowadzone przez praktyków pod nazwą „Akademia Liderów Przedsiębiorczości” z dziedziny przedsiębiorczości, ekonomii i prowadzenia małej firmy, realizowanych z wykorzystaniem praktycznych elementów nauczania – programów informatycznych i tematycznych casebooków. W ramach projektu studenci także biorą udział w spotkaniach z trenerami kariery, którzy diagnozują predyspozycje osobiste i zawodowe studentów oraz wypracują Portfolio Kariery Studenta.
 10. Prowadzenie zajęć z zakresu systemów informatycznych w formie laboratoriów z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima (Moduły: Analizy BI, Analizy, Biuro Rachunkowe, CRM, Detal, Faktury, Handel,  Kasa Bank, Księga Handlowa i Środki Trwale, Księga Podatkowa i Środki Trwale, Obieg, Dokumentów, Ogólne i Konfiguracja, Place i Kadry, Serwis, Comarch_iBard24, Comarch iBard24 Backup Online).
 11. Uczelnia podejmuje  działania  zmierzające  do  zapewnienia  równych  szans  realizacji programu studiów przez studentów z  niepełnosprawnościami. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń oraz egzaminów do ich potrzeb. Uczelnia oferuje im pomoc psychologa, szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni, możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego  się  na  stanie  uczelnianej  wypożyczalni,  organizację  zajęć  wychowania fizycznego  dostosowanych do ich potrzeb, pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej i naukowej.  Studenci  mogą  korzystać  z  pomocy  Pełnomocnika  Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Asystentów ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 12. Zapewnienie skutecznej i kompetentnej obsługi administracyjnej studentów w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną. Dziekanat jest czynny przez 7 dni w tygodniu.
 13. Zapewnienie dostępu do informacji o programie kształcenia, procedurach i toku studiów – wszystkie te informację są dostępne w dziekanacie oraz na stronie internetowej uczelni. W WSZiA funkcjonuje szeroko rozbudowany system umożliwijący kontakt studentów z pracownikami dydaktycznymi – w tym poprzez platformę e-learningową uczelni  oraz google Meet.  
 14. Uczelnia wspiera również działalność sportową, oraz organizacyjną studentów. Na uczelni aktywnie działa Akademicki Klub Sportowy WSZiA. AZS naszej uczelni to przede wszystkim różnorodność dyscyplin i ogromne sukcesy. Siatkarze AZS WSZiA, dotychczas trzykrotnie  wzdobywali tytuł Akademickich Mistrzów Polski, z kolei siatkarki AZS WSZiA są wicemistrzyniami AMP wśród uczelni niepublicznych. To dzięki udziałowi studentów WSZiA w  reprezentacji Polski udało się w 2019 r. zdobyć srebrny medal na Uniwersjadzie w Neapolu.

Od kilku lat realizowany jestw WSZiA projekt  „Narodowa Reprezentacja Akademicka” którego celem było wspieranie najwybitniejszych studentów w procesie studiowania. 

Poza siatkówką studenci-sportowcy reprezentowali z sukcesami barwy uczelnianego klubu także w innych dyscyplinach na Igrzyskach Olimpijskich  Mistrzostwa Świata, Europy i Polski.

 1. Studenci WSZiA prowadza aktywna działalność w zakresie różnych form wolontariatu, w szczególności obejmując pomocą w sposób ciągły domy dziecka, świetlice społeczne czy patronaty w szkołach podstawowych i poinadpodstawowych
 2. Istotną rolę w kształtowaniu zarówno oferty edukacyjnej, jak i całego procesu kształcenia odgrywają kandydaci na studia z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. Od 2011 r. realizowany jest m.in. projekt „Integracja bez granic” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz środków własnych WSZiA w Opolu. W ramach projektu kandydatom i studentom  oferuje się m.in. bezpłatne:
 • tłumaczenia dokumentów;
 • kursy języka polskiego;
 • zajęcia kulturoznawstwa;
 • wsparcie mobilnego doradcy;
 • wsparcie doradcy zawodowego;
 • wsparcie psychologa;
 • wsparcie „aniołów integracji” (wolontariuszy) – działania dodatkowe wspierające pomoc cudzoziemcom;
 • pomoc stacjonarną w punkcie informacyjno-konsultacyjnym;

Warto dodać, że aktualnie realizowana jest czwarta edycja tego projektu, która pozwoliła m.in. na objęcie praktyczną pomocą 588 studentów WSZiA, którzy pochodzą z Ukrainy, Białorusi i innych krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Absolwenci WSZiA, którzy skorzystali z wsparcia w ramach projektu realizują bardzo ciekawe ścieżki rozwoju zawodowego – o czym szerzej informujemy m.in. na stronie integracja.wszia.opole.pl oraz w lokalnych mediach.

 1. Unikalnym i oryginalnym w skali kraju jest w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – „Trafne Gwarancje dla Młodzieży”. Jego celem jest m.in. zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej instytucji rynku pracy województwa opolskiego poprzez utworzenie wielopodmiotowego partnerstwa i wypracowanie przez nie zestawu rekomendacji dotyczących wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W projekcie m.in. założono, że osiągnięcie tego celu możliwe będzie przy koncentracji uwagi na poszczególnych aspektach związanych w sposób bezpośredni lub pośredni ze wsparciem młodzieży. Dlatego też projekt oparty został na cyklu paneli dyskusyjnych ekspertów, które koncentrowały się na szczegółowej problematyce takiej jak:
 • różnice sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 • niepełnosprawność;
 • sposoby dotarcia do osób NEET;
 • efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy;
 • sytuacja specyficznych grup takich jak: młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, samotne matki opuszczające pieczę zastępczą, absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, osoby opuszczające zakłady karne;
 • sytuacja i wsparcie młodzieży w perspektywie zróżnicowania terytorialnego województwa opolskiego.
Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

ANS - WSZiA w Opolu zapewnienie studentom niepełnosprawnym wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego, a także pomoc techniczną, umożliwiając im pełny udział w procesie kształcenia.

Obydwa budynki uczelni są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Uczelnia  podejmuje  działania  zmierzające  do  zapewnienia  równych  szans  realizacji programu  studiów  przez  studentów z  niepełnosprawnościami.  Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń oraz egzaminów do ich potrzeb.

Uczelnia oferuje studentom niepełnosprawnym:

 • Możliwość korzystania z zasobów biblioteki bez konieczności schodzenia do niej. Udostępnione zostało pomieszczenie na parterze budynku, gdzie po zamówieniu telefonicznym lub mailowym pracownik biblioteki dostarcza książki.
 • Możliwość wysyłki zamówionych książek za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Możliwość drukowania materiałów ( prac zaliczeniowych, prac dyplomowych ) na uczelni.
 • Pomoc psychologa.
 • Konsultacje z doradcą zawodowym.
 • Szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni.
 • Możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego się  na  stanie  uczelnianej  wypożyczalni.
 • Organizację zajęć  wychowania fizycznego  dostosowanych do ich potrzeb.
 • Pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej i naukowej.

Formy wsparcia materialnego dla studentów niepełnosprawnych

 1. stypendium dla studentów niepełnosprawnych (wszyscy studenci z ważnym orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności mogą złożyć wniosek) szczegóły i wnioski do pobrania
 2. programy PFRON „Aktywny Samorząd” nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”
  szczegóły https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:
Dorota Dańczuk e-mail:  d.danczuk@poczta.wszia.opole.pl

Asystenci ds. Studentów Niepełnosprawnych:
Marcin Oleksiuk  e-mail: m.oleksiuk@poczta.wszia.opole.pl
Bartłomiej Roczek e-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl

Organizacje studenckie

Koło Naukowe

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji  w Opolu aktywnie działa koło naukowe „Koło naukowe zarządzania i administracji”,  które współpracuje  z  przedsiębiorstwami.  Studenci tego koła organizują corocznie Dzień Zarządzania, którego celem jest m. in. integracja środowiska akademickiego  z  przedstawicielami  biznesu  i  sektora  publicznego.  W roku 2020 w ramach Dnia Zarządzania odbyło się spotkanie z największą agencją pracy w Opolu , firmą Dreman, ponadto swoją ofertę przedstawiła także Opolska Izba Gospodarcza, która zaprezentowała ponad 20 ofert pracy z największych przedsiębiorstw na Opolszczyźnie. Przedstawiciele koła zaangażowani są również w publikacje. Szczególna aktywność  przedstawicieli koła przejawia się w realizacji projektów „Integracja bez granic”.

Opiekun koła naukowego:         
dr hab. Volodymyr Saienko prof. WSZiA e-mail: v.saienko@poczta.wszia.opole.pl

Samorząd Studencki  Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu dba o przestrzeganie praw i obowiązków studentów na uczelni. Jest również rzecznikiem spraw studenckich przed władzami uczelni oraz organizatorem wydarzeń skierowanych do studentów. Każdy student może zaangażować się w działalność Samorządu Studenckiego.

Szczegółowe informacje na stronie.

AZS WSZiA

Wszystkich aktywnych studentów, którzy są fanami sportu i chcieliby być z nim jeszcze bliżej związani, zachęcamy do współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym, który działa  przy naszej uczelni.

Szczegółowe informacje na stronie AZS.

Wnioski i skargi

Zasady składania wniosków i skarg przez studentów Akademii Nauk Stosowanych - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

 1. Studentowi przysługuje prawo do składania wniosków i skarg w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną studenta oraz w innych kwestiach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących studentów.
 2. Wnioski i skargi mogą być składane indywidualnie lub grupowo w sposób pisemny, drogą bezpośrednią lub korespondencyjną, w tym też elektroniczną.
 3. Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest podpis: w przypadku spraw indywidualnych wnioskodawcy lub wnoszącego skargę, natomiast w przypadku spraw grupowych przedstawiciela grupy z podaniem informacji o charakterze grupy wnioskującej lub skarżącej. Wnioski i skargi powinny zawierać wyłącznie prawdziwe i sprawdzone informacje.
 4. Wszystkie wnioski i skargi studenci powinni kierować do Dziekana za pośrednictwem Samorządu Studenckiego.
 5. Dziekan w zależności od treści wniosku lub skargi przedstawia ją do rozpatrzenia jednostkom lub osobom odpowiedzialnym za określone zadania.
 6. O podjętej decyzji Samorząd Studencki informuje wnioskodawców lub osoby składające skargę w ciągu trzech tygodni od momentu złożenia wniosku lub skargi.

Adres do korespondencji:

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 6
45-085 Opole

Adres e-mail: samorzad@poczta.wszia.opole.pl