Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Świadczenia dla studentów WSZiA w Opolu

1. Stypendium socjalne – może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego średni miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 1051,70 zł. Przyznawane jest na pisemny wniosek studenta, który należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z tytułu niepełnosprawności, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przyznawane jest na pisemny wniosek studenta.

3. Zapomoga – jest formą doraźnej pomocy dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (patrz Regulamin świadczeń dla studentów WSZiA w Opolu). Może być przyznana 2 razy w roku akademickim na pisemny wniosek studenta.

4. Stypendium rektora – może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który w poprzednim roku akademickim uzyska wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przyznawane jest na pisemny wniosek student, w którym wskazuje wyłącznie jedno z powyższych kryteriów.

Studia I stopnia (licencjackie) – o stypendium rektora może ubiegać się student po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Studia II stopnia (magisterskie) – student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora na podstawie wyników uzyskanych w poprzednim roku studiów czyli na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Jednolite studia magisterskie – o stypendium rektora może ubiegać się student po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na www.wszia.opole.pl  w zakładce: Jestem studentem – Stypendia
Dział stypendialny tel. 515 927 197

Termin składania wniosków: 20 października 2021 r.