Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Stypendia

Formy pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu:

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2021/2022 należy składać według poniższych terminów i zasad:

 • od 06 września do 20 października w semestrze zimowym (studenci rozpoczynający naukę od semestru zimowego) UWAGA: Termin składania wniosków został przedłużony do 29 października 2021 r.
 • od 01 lutego do 20 marca w semestrze letnim (studenci rozpoczynający naukę od semestru letniego)

Informacje pod numerem telefonu 515-927-197 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 lub e-mailowo: stypendia@poczta.wszia.opole.pl

Regulamin stypendialny 2021/2022

WAŻNE

 1. Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego.
  Student, który ubiega się o stypendium socjalne, a jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia, określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022r. – 600,00 zł netto) obowiązkowo dołącza do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.
  Zaświadczenie to musi być aktualne i powinno obejmować okres od roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie do chwili obecnej.
  W przypadku niedołączenia do wniosku zaświadczenie z MOPS, GOPS lub dołączenie zaświadczenia, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu NIE KORZYSTA z pomocy społecznej UKS ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi, chyba że ten udokumentuje źródła utrzymania rodziny.
 2. Wg art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.”
 3. Wg art. 93 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
  1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.”

Prosimy o składanie dokumentów w następujący sposób:

Wnioski o stypendium rektora – listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera
– Poprawnie uzupełniony wniosek, ze wszystkimi wymaganymi podpisami i datami
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, która jest do pobrania wraz z wnioskiem na stronie.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych – listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera
– Poprawnie uzupełniony wniosek, ze wszystkimi wymaganymi podpisami i datami 
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, która jest do pobrania wraz z wnioskiem na stronie
– Kopia orzeczenia będącego podstawą do ubiegania się o stypendium.

Wnioski o zapomogę – osobiści lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera, w zależności od wymaganych dokumentów. Prosimy wcześniej skonsultować telefonicznie.
– Poprawnie uzupełniony wniosek, ze wszystkimi wymaganymi podpisami i datami
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, która jest do pobrania wraz z wnioskiem na stronie  
– Komplet dokumentów potwierdzających zdarzenie będące podstawą do ubiegania się o zapomogę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wypełnienia wniosku albo dokumentów, które trzeba dołączyć prosimy o kontakt telefoniczny tel. 515 927 197 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

Adres do wysyłki:
WSZiA w Opolu – Dział stypendialny
ul. Niedziałkowskiego 18,
45-085 Opole
skrytka pocztowa 526

Wniosek o stypendium socjalne –  wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM OMÓWIENIU WNIOSKU I UMÓWIENIU TERMINU ORAZ GODZINY ZŁOŻENIA WNIOSKU tel. 515 927 197 pon – pt 8.00 – 15.30.

Przyjść do szkoły może wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przyjść studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Każdy student przychodzący do szkoły musi mieć zasłonięte usta i nos maską oraz zdezynfekowane ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.

Wszystkie wnioski z wymaganymi załącznikami są do pobrania na stronie uczelni w zakładce Jestem studentem – stypendia

mgr Dorota Dańczuk
Specjalista ds. stypendiów
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 104
E-mail: stypendia@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 927 197

mgr Bartłomiej Roczek
Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 09
E-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 926 839