Formy pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu:

Stypendia socjalne przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane są osobom, u których średni miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł (kwota może ulec zmianie).

Istotną zmianą w przypadku student, który ubiega się o stypendium socjalne, a jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (obecnie 600,00) jest wprowadzenie obowiązku dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne i powinno obejmować okres od roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie do chwili obecnej. W przypadku niedołączenia do wniosku zaświadczenie z MOPS, GOPS lub dołączenie zaświadczenia, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu NIE KORZYSTA z pomocy społecznej UKS ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi, chyba że ten udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

Kolejną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”, a nie tylko – jak dotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doprecyzowanie takich przypadków znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.