Zapomogi losowe

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa spowodowana jest zdarzeniem losowym, a nie jedynie trudną sytuacją materialną. Zapomoga może być przyznana 2 razy w roku akademickim ( jeden raz z tytułu tego samego zdarzenia).