Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności. Podstawę do przyznania studentowi stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza spełnienie jednej z poniższych przesłanek:

 1. niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza spełnienie jednej z poniższych przesłanek:

 1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza spełnienie jednej z poniższych przesłanek:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samo-dzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki, jednak nie dłużej niż okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na okres od lutego do czerwca w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego.