Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Zarządzanie – studia II stopnia

Zarządzanie - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(2-letnie magisterskie)

Moduł kształcenia (specjalizacja)

BANKOWOŚĆ

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia w ramach modułu Bankowość jest przygotowanie absolwentów do swobodnego poruszania się w zawodach, związanych z bankowością, ubezpieczeniami, rynkami kapitałowymi, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów oraz wykonywaniem profesjonalnych usług, takich jak pośrednictwo, audyt czy doradztwo finansowe. W ramach tego modułu studenci uzyskują umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych i finansowych;
 • prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi;
 • posługiwania się przepisami prawa krajowego w zakresie działalności gospodarczej;
 • stosowania metod i narzędzi ekonomicznych w samodzielnym zarządzaniu zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • myślenia przedsiębiorczego oraz współpracy w zespole i planowania rozwoju zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej banków, zakładów ubezpieczeń, firm doradczych;
 • zarządzających biurami pośrednictwa finansowego;
 • pracowników obsługi klienta w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych i doradczych;
 • prowadzących rachunki inwestycyjne;
 • zarządzających projektami i obsługujących ich finansowanie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

E-BIZNES

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na specjalności e-biznes jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko z zakresu zarządzania, ale także przygotowanie ich do wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w organizacjach społeczno-gospodarczych oraz do prowadzenia przez nich projektów informatycznych wspomagających prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w biznesie;
 • funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego;
 • analizy i diagnozy prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy wdrażania projektów;
 • kierowania zespołem projektowym;
 • poszukiwania innowacji, ich wdrażania i zarządzania nimi;
 • efektywnego wdrażania zmian opartych na IT oraz zarządzaniu technologią informacyjną;
 • budowy innowacyjnych modeli e-biznesowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu  będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw informatycznych;
 • menedżerów projektów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne w jednostkach gospodarczych, społecznych i administracyjnych;
 • twórców i wdrażających innowacje wspomagające procesy zarządzania;
 • kierowników zespołów projektowych;
 • specjalistów ds. opracowywania budżetów projektowych;
 • kierujących zespołami informatycznymi w innych jak gospodarcze instytucjach np. jednostki odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI

Nazwisko wykładowcy

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów turystyczno-sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci specjalności Menedżer sportu i turystyki są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć turystyczno-sportowych sprawdzając się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej. Posiadają następujące kompetencje:

 • umiejętnie analizują i interpretują zjawiska i procesy gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej dotyczące sektora turystyki i sportu;
 • potrafią podejmować strategiczne decyzje zarządcze;
 • są przygotowani do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych;
 • posiadają umiejętności skutecznego komunikowania się;
 • mają zdolności negocjowania i przekonywania i pracy w zespole.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżera oraz kreatora turystyki i sportu w różnych podmiotach gospodarki turystycznej;
 • w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych, organizacjach;
 • w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu turystyczno- sportowego;
 • w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu;
 • prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOSĆ W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Moduł  Społeczna odpowiedzialność w biznesie jest odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie kadry menadżerskiej, instytucji z otoczenia biznesowego, inwestorów oraz administracji publicznej różnych szczebli problematyką etycznych relacji jednostek gospodarczo-społecznych z otoczeniem. Osoby studiujące w ramach tego modułu  będą posiadały umiejętności i kompetencje w zakresie odpowiedzialności społecznej organizacji oraz będą przygotowani do wdrażania idei CSR w realiach polskich przedsiębiorstw. Absolwent tego modułu będzie wyposażony w umiejętności i kompetencje które pozwolą:

 • efektywnie realizować i wdrażać zasady dobrych praktyk w jednostkach zarówno gospodarczych jak i społecznych;
 • umiejętnie podejmować decyzje związane z relacją jednostki z otoczeniem;
 • rozpoznawać, określać i rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania społeczną odpowiedzialnością;
 • radzić sobie w sytuacjach konfliktowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji;
 • skutecznie komunikować się z zewnętrznym otoczeniem organizacji;
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia prawne, psychologiczne i socjologiczne w etycznym zarządzaniu jednostką.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu  będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • specjalistów i menedżerów społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacjach non-profit, przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej;
 • kadry kierowniczej ds. kontaktów z otoczeniem;
 • specjalisty w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • menedżerów, kierowników, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za zarządzanie czynnikiem ludzkim i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • zarządzających na różnych szczeblach organizacyjnych instytucji państwowych i samorządowych;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania, w tym odpowiedzialnych za komunikację z rynkiem i marketing.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach tego modułu doskonalą i przygotowują do pełnienia roli menedżerów i pracowników jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem jest wykształcenie lub podwyższenie kwalifikacji menedżerów i pracowników jednostek odpowiedzialnych za zaspakajanie potrzeb społeczno-gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa w firmach i podmiotach gospodarczych a także instytucjach państwowych i samorządowych.

Absolwent wskazanego modułu pozyska umiejętności i kompetencje które pozwolą na:

 • realizację zadań związanych bezpieczeństwem w jednostkach administracyjnymi i przedsiębiorstwach;
 • analizę i diagnozę bezpieczeństwa gospodarczego przedsiębiorstw w tym: analizę ryzyka i zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • diagnozę bezpieczeństwa informacji oraz ich ochronę;
 • sprawne zarządzanie projektami, w tym: dofinansowanymi przez środki Unii Europejskiej i Budżet Państwa, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie aktami prawnymi;
 • efektywne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 • sprawną komunikację z otoczeniem zewnętrznym jednostki.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji centralnej i samorządowej;
 • menadżerów d.s. bezpieczeństwa w instytucjach bezpieczeństwa publicznego;
 • pracowników do spraw zarządzania jakością i środowiskiem;
 • pracowników odpowiedzialny za ochronę danych osobowych;
 • konsultanta i doradcy d.s. bezpieczeństwa w  organizacjach zrzeszające przedsiębiorstwa (Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia Pracodawców, Izby Rzemieślnicze, itp. ;
 • specjalisty do spraw  bezpieczeństwa w instytucjach Krajowej Administracji Skarbowej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE FINANSAMI i RACHUNKOWOŚĆ

Nazwisko wykładowcy

Moduł Zarządzanie finansami i rachunkowość przygotowuje absolwentów do strategicznego i finansowego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Studia w ramach tego modułu wyposażają studentów w aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności księgowych. W procesie kształcenia student pozyska umiejętności i kompetencje które pozwolą:

 • sporządzać sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i społecznych;
 • prowadzić księgi rachunkowe firm;
 • rozliczać podatki stosując ulgi, zwolnienia i odliczenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
 • wyszukiwać dogodne możliwości kredytowe finansowania jednostki;
 • wykorzystywać księgowe programy informatyczne;
 • efektywnie zarządzać zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa;
 • przygotowywać projekty finansowane wykorzystując środki unijne oraz umiejętnie je rozliczać.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w:

 • działach księgowości jednostek prywatnych i publicznych;
 • działach finansowych, jako osoby odpowiedzialne za kształtowaniu polityki finansowej podmiotów;
 • w firmach, w których będą odpowiedzialni za pozyskiwaniem środków na inwestycje z programów unijnych służących wsparciu działalności gospodarczej;
 • biurach rachunkowych, w których będą rozliczać działalność firm z sektora MŚP;
 • agencjach konsultingowych, w których będą badać rynek oraz analizować działania konkurencji;
 • zarządach firm, gdzie będą odpowiadać za politykę finansową;
 • różnego rodzaju firmach jako analitycy finansowi, którzy na podstawie dokumentacji rachunkowej będą oceniać możliwości finansowe firmy;
 • w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych i administracji publicznej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOSĆ W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Specjalność skierowana jest do przyszłych pracowników i menedżerów instytucji usług społecznych, w tym szczególnie: opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej. Jej celem jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr wyposażonych w kompetencje niezbędne do profesjonalnego zarządzania usługami społecznymi. Absolwenci studiów dysponować będą  teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania instytucjami usług społecznych w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

Wybór tego modułu pozwoli studentom zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • rozpoznawania, określania i rozwiązywania problemów  z zakresu zarządzania usługami społecznymi;
 • stosowania nowoczesnych metod organizacji i zarządzania;
 • wykorzystania technik informacyjnych w zarządzaniu organizacją;
 • praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy;
 • korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej;
 • interpretacji i stosowania prawa w obszarze zarządzania organizacją;
 • identyfikacji źródeł finansowania usług społecznych;
 • podejmowania optymalnych decyzji w warunkach konkurencji, niepewności i ryzyka.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu  będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, pracowników instytucji usług społecznych w sektorze publicznym, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej;
 • menedżerów, pracowników w firmach prywatnych działających w obszarze opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej;
 • pracowników instytucji administracji rządowej i samorządowej;
 • pracowników organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I POMOC HUMANITARNA

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia w ramach tego modułu jest przygotowanie absolwentów do umiejętnego zarządzania spójnym systemem przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, nieostrożność człowieka lub ewentualny konflikt zbrojny. W ramach tego modułu absolwent uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych;
 • roli i zadań środków masowego przekazu;
 • tworzenia planów niesienia pomocy i analizy ich ryzyka na przykładzie wybranych instytucji w tym samorządowych i administracyjnych;
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowych organizacji pomocy humanitarnych;
 • logistyki i informatyki w zarządzaniu kryzysowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej wydziałów zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej;
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz straży granicznej;
 • pracowników jednostek opieki zdrowotnej;
 • służb meteorologicznych;
 • pracowników instytucji zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach;
 • służb weterynaryjnych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

Nazwisko wykładowcy

Studia na tym module  przygotowują studentów do  zarządzania w sferze logistyki w jednostkach gospodarczo –społecznych na gruncie systemu polskiego i europejskiego. Pogłębią problematykę dotyczącą infrastruktury logistycznej, transportu, procesów kształtowania funkcji transportowo-magazynowo- promocyjnych oraz logistyczno-marketingowej obsługi klienta.

W ramach tego modułu absolwent uzyska kompetencje umożliwiające:

 • sprawne zarządzania łańcuchem dostaw;
 • efektywne kierowanie zadaniami transportowo-magazynowymi;
 • diagnozę i analizę zagadnień spedycyjnych w zakresie logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizę wpływu transportu na środowisko naturalne;
 • interpretowanie zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących polityki transportowej, magazynowej i spedycyjnej;
 • zarządzanie infrastrukturą informacyjno-decyzyjnej, w tym związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali mikro i makroekonomicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw w jednostkach gospodarczych;
 • inspektorów transportu drogowego;
 • menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistycznych w skali mikro i makro;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji;
 • kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania, odpowiedzialnych za sferę logistyczną w firmie;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw transportowych, magazynowych i spedycyjnych;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną logistyczno-marketingową działalność gospodarczą.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na module Zarządzanie mediami społecznościowymi jest przygotowanie absolwentów do swobodnego poruszania się w zawodach związanych z koniecznością zdobycia profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu mediów społecznościowych. Studenci tego modułu  wyposażani są w rozległą, praktyczną wiedzę na temat szeroko rozumianej komunikacji marketingowej organizacji – od pozyskiwania informacji rynkowych po przeprowadzanie kampanii promocyjnych.

W ramach tego modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • analizy i diagnozy prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych organizacji;
 • efektywnej realizacji zadań środków masowego przekazu;
 • efektywne wdrażanie zmian opartych na IT oraz zarządzaniu technologią informacyjną;
 • budowy innowacyjnych modeli e-biznesowych;
 • wykorzystania społeczności zewnętrznych do tworzenia innowacji, rozwiązywanie problemów i pozyskiwania produktów;
 • efektywnej komunikacji z otoczeniem;
 • budowy pozytywnego wizerunku i fidelizacji konsumentów w bardzo konkurencyjnym środowisku;
 • pozyskiwania i rozwoju nowoczesnych pracowników.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • zarządzających mediami społecznościowymi;
 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla mediów różnego zasięgu;
 • specjalisty ds. komunikacji z rynkiem, którego zadaniem będzie przekazywanie na rynek informacji o firmie i jej ofercie;
 • pracowników działów marketingowych firm o różnej wielkości, gdzie będą odpowiedzialni za media społecznościowe, komunikację rynkową oraz marketingową firm oraz za opracowywanie strategii marketingowych;
 • specjalistów ds. serwisów internetowych z uwzględnieniem wykorzystania w nich przekazu multimedialnego i dostępu do baz danych;
 • administratorów serwisów  internetowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w sieciach rozległych oraz projektowania internetowych i intranetowych baz danych;
 • pracowników agencji konsultingowych, doradzając w dziedzinie wspierania różnorakich działań organizacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Moduł zarządzanie personelem i psychologia w biznesie przygotowuje studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach gospodarczych i społecznych w zakresie zarządzania czynnikiem ludzkim. Pozwala na pozyskanie praktycznych umiejętności kierowania zespołem ludzkim, prowadzenia negocjacji oraz psychologicznego wsparcia zarządzania organizacją.

W ramach tego modułu absolwent uzyska kompetencje umożliwiające:

 • praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania personelem;
 • psychosocjologicznych mechanizmów oddziaływań społecznych;
 • metodologii komunikowania się;
 • stylistyki wypowiedzi publicznej;
 • wykorzystania socjotechniki w kontaktach interpersonalnych;
 • wykorzystania psychologii do motywowania pracowników;
 • radzenia sobie w biznesowych sytuacjach konfliktowych;
 • skutecznego komunikowania się w biznesie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, kierowników, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za zarządzanie czynnikiem ludzkim i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • zarządzających na różnych szczeblach organizacyjnych instytucji państwowych i samorządowych;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania, w tym odpowiedzialnych za komunikację z rynkiem i marketing;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własny biznes;
 • pracowników firm doradczych z zakresu tzw. “łowców głów”;
 • pracowników szeroko rozumianej sfery usług, w tym szczególnie bankowości, ubezpieczeń i turystyki.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Nazwisko wykładowcy

Moduł zarządzanie przedsiębiorstwem przygotowuje studentów do pełnienia ról menedżerskich, dostarcza kompendium wiedzy niezbędnej do zarządzania różnymi aspektami działalności firm oraz całymi przedsiębiorstwami. Umożliwia zarządzanie ekonomicznymi, finansowymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno w jego wewnętrznym jak i zewnętrznym otoczeniu.

W ramach tego modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju przedsiębiorstw;
 • rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności wewnętrznej i zewnętrznej;
 • zarządzania personelem, innowacjami, produkcją, jakością oraz kontaktami z otoczeniem zewnętrznym;
 • organizacji i kierowania zespołami pracowniczymi;
 • efektywnej analizy i diagnozy finansów firmy;
 • sprawnego zarządzanie zadaniami logistycznymi przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za produkcję, marketing, logistykę i sprzedaż na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw;
 • doradców z dziedziny zarządzania pracujących w firmach konsultingowych i doradczych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ

Nazwisko wykładowcy

Studia na tym module kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki, transportu oraz gospodarki magazynowej. Mają na celu dostarczenie wszechstronnej wiedzy z zakresu: prawnych regulacji zadań transportowych przepisów kształtujących zasady finansowo – podatkowe, podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów i osób, konstruowania logistycznych łańcuchów dostaw, praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa branży transportowej oraz zagadnieniami ekologistyki.

W ramach tego modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje zakresie:

 • sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw;
 • umiejętności efektywnego kierowania zadaniami  transportowo-magazynowymi;
 • prawidłowej analizy zagadnień spedycyjnych w zakresie logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizy wpływu transportu na środowisko naturalne;
 • interpretowania zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących polityki transportowej;
 • zarządzania infrastrukturą informacyjno-decyzyjnej, w tym związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali mikro i makroekonomicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw sfery logistyki;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem działalności logistyczno-transportowej;
 • doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych;
 • specjalistów z zakresu informatycznego wspomagania procesów logistyczno-marketingowych. 

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach pozarządowych. Moduł wyposaży studenta w umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk o charakterze gospodarczym i finansowym oraz w zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne narzędzia prawne i finansowe.

W ramach tego modułu absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • efektywnego realizowania zadań administracyjnych zgodnych ze strategią zarządzania w jednostkach administracyjnych;
 • prawidłowego realizowania zadań społecznych dotyczących społeczności lokalnej;
 • prawnej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej gospodarki jednostek administracyjnych w świetle standardów europejskich;
 • społeczno-regionalnych aspektów integracji europejskiej;
 • problematyki współpracy przygranicznej i pełnionej roli w tym zakresie przez organy administracji i instytucje pozarządowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu  będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze:

 • zarządzających w sferze administracji państwowej i samorządowej;
 • pracowników administracyjnych instytucji pozarządowych;
 • pracowników firm podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej;
 • specjalistów administracji zajmujących się polityką społeczną;
 • kadry kierowniczej w urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych;
 • pracowników średniego i wyższego szczebla w agendach rządowych i samorządowych oraz organizacjach społecznych kreujących strategie rozwoju regionów.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Celem modułu jest wykształcenie samodzielnych producentów i przetwórców żywności na skalę przedsiębiorstwa rodzinnego. Nauka projektowania i realizacji przedsięwzięć o zadowalającej rentowności. Nauka trafnego analizowania warunków środowiska i poszukiwania okoliczności sprzyjających przedsięwzięciom. Przekazywanie dobrych obyczajów w produkcji i przetwarzaniu żywności, szacunku do przyrody, tradycji i kultury.

Wybór tego modułu pozwoli studentom zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • gromadzenia informacji dotyczących produkcji i przetwarzania żywności oraz innych działań w tym obrębie;
 • rozpoznawania i określania problemów dotyczących takiej działalności;
 • projektowania i stosowania nowoczesnych metod zarządzania przedsięwzięciami;
 • przeprowadzania badań i analiz strategicznych w produkcji i przetwarzania żywności;
 • tworzenia i wdrażania koncepcji rozwojowych;
 • wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • podejmowania optymalnych decyzji w warunkach konkurencji, niepewności i ryzyka;
 • samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencyjnego rynku i z pozycji partnerstwa gospodarczego;
 • świadomość zaszczytnej odpowiedzialności za produkcję i przetwarzanie żywności oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu, będą mogli:

 • prowadzić samodzielnie w małym rodzinnym przedsiębiorstwie działalność rolniczą, hodowlaną, ogrodniczą i warzywniczą;
 • prowadzić samodzielnie małe rodzinne przetwórnie żywności: młyny, piekarnie, mleczarnie, serowarnie, masarnie, wyroby fermentacji, przetwórstwo owoców i warzyw;
 • pełnić w środowisku wiejskim funkcję menadżera, instruktora, doradcy, członka struktur samorządowych i pracownika instytucji okołorolniczych;
 • oferować swoje wysokie kwalifikacje już aktywnym podmiotom gospodarczym z obszaru produkcji i przetwarzania żywności.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM I USŁUGACH

Nazwisko wykładowcy

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę  na temat innowacyjnych rozwiązań w sferze dystrybucji, budowania relacji z klientami, aspektów prawnych współpracy w kanałach dystrybucji, merchandisingu, marketingu partnerskiego, programów lojalnościowych oraz zarządzania rynkiem.

Kształcenie w ramach tej specjalności pozwoli na pozyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • prezentowania pomysłów i sugestii z zakresu zarządzania podmiotami związanymi z handlem i dystrybucją;
 • zarządzania personelem, innowacjami oraz jakością usług handlowych i dystrybucyjnych;
 • organizowania i kierowania zespołami pracowników;
 • umiejętnego komunikowania się z otoczeniem, nawiązywania kontaktów biznesowych;
 • analizowania i diagnozowania procesu funkcjonowania gospodarki finansowo-rachunkowej placówek funkcjonujących w ramach sektora handlu i dystrybucji;
 • umiejętnego stosowania  metod i narzędzi ekonomicznych analizujących  funkcjonowanie rynku;
 • etycznego kontaktu z klientem.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menadżerów ds. sprzedaży, dystrybucji, marketingu i logistyki, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych;
 • specjalisty do spraw planowania, zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 • specjalisty do spraw kontaktów z klientami;
 • specjalisty do spraw analiz rynkowych handlu wewnętrznego i zewnętrznego;
 • doradców i opiekunów klientów, agentów handlowych;
 • trenerów i coachów sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych;
 • pracowników instytucji administracji państwowej i samorządowej, w działach odpowiedzialnych za finansowanie i rozwój placówek handlowych i dystrybucyjnych;
 • pracowników w jednostkach zarządczych i zarządzających instytucjami związanymi z handlem i dystrybucją;
 • właścicieli indywidualnych placówek handlowych i firm dystrybucyjnych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta