Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Pedagogika – studia I stopnia

Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(3-letnie licencjackie)

Moduł kształcenia (specjalizacja)

DORADZTWO ZAWODOWE I SPOŁECZNE

Nazwisko wykładowcy

Studenci tego modułu zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach. W szczególności uzyskują kompetencje z zakresu:

 • diagnozowania predyspozycji zawodowych; 
 • diagnozowania problemów zawodowych i społecznych;
 • poradnictwa zawodowego oraz społecznego;
 • mediacji i negocjacji;
 • dostrzegania i diagnozowania problemów społecznych występujących w rodzinie i lokalnym środowisku;
 • animacji i organizowania działań pedagogicznych w środowisku lokalnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowywany do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych, poradniach zawodowych, placówkach usamodzielniających, domy dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

GERONTOPEDAGOGIKA

Nazwisko wykładowcy

Gerontopedagogika to nauka o społecznych przyczynach i konsekwencjach starzenia się społeczeństwa, własnościach, sytuacjach i uwarunkowaniach życia osób starszych. Studia w ramach specjalności przygotowują do pracy z człowiekiem późnej dorosłości. Absolwenci w ramach studiów uzyskują umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu:

 • diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb człowieka późnej dorosłości;
 • organizowania różnorodnych form pracy i rekreacji dla ludzi starszych;
 • opieki i wsparcia nad osobami starszymi;
 • aktywizacji zawodowej i kulturalno-oświatowej ludzi starszych;
 • terapii zajęciowej;
 • promocji zdrowia osób starszych i zwiększania ich sił życiowych.

Perspektywy zawodowe

Gerontopedagog może się zawodowo realizować jako opiekun wspomagający osobę starszą w środowisku domowym i instytucjonalnym. Jest przygotowany do prowadzenia edukacji w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości. Jego miejscem pracy mogą być m.in.: centra pomocy rodzinie, ośrodki readaptacji; domy dziennego pobytu, stacjonarne domy pomocy społecznej, oddziały geriatryczne, placówki kulturalno-oświatowe realizujące zajęcia dla osób starszych, kluby seniora, ośrodki wsparcia dziennego, uniwersytety trzeciego wieku, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, świetlice środowiskowe, samorząd lokalny.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi częściowej lub całkowitej opieki. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania działań:

 • opiekuńczych i wychowawczych względem swych podopiecznych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych
 • diagnozowania trudności wychowawczych;
 • zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • współpracy z rodziną ucznia w celu wspierania jego rozwoju;
 • psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodziców.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem.  
Możliwe miejsca pracy to m.in.: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez organizacje pozarządowe; szkoły specjalne; placówki usamodzielniające; specjalne ośrodki wychowawcze; internaty i bursy; placówki wychowania pozaszkolnego; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; żłobki; świetlice środowiskowe i szkolne.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do podejmowania działań pomocowych w sferze pracy i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do:

 • zarządzania zespołami ludzkimi;
 • do motywowania i oceny pracowników;
 • dostrzegania i diagnozowania problemów społecznych występujących w lokalnym środowisku, w tym sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;
 •  planowania i koordynacji działań służb reagowania kryzysowego
 • mediacji i negocjacji, czyli umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • rekrutacji i selekcji pracowników oraz organizacji szkoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach związanych z zarządzaniem kryzysowym, organizacjach wpierających ofiary kryzysu, klęsk i katastrof oraz niosących pomoc humanitarną. Ma sprawności potrzebne do podjęcia pracy menadżerskiej w organizacjach gospodarczych, samorządowych, oświatowych, społecznych itp., a także w organizacjach zajmujących się doradztwem zawodowym i planowaniem ścieżki kariery zawodowej, w działach kadr i szkoleń różnego  rodzaju firm i instytucji.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów występujących w środowisku pracy i kształtowania relacji człowiek-człowiek w zespołach pracowniczych. Studiujący w ramach tego modułu mają możliwość nabyć umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • inspirowania działań prowadzących do pozytywnych zmian społecznych,   kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej;
 • planowania i realizowania systemu motywacyjnego pracowników organizacji;
 • rozpoznawania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy i zarządzania konfliktem;
 • mediacji i negocjacji, czyli umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery zawodowej;
 • rekrutacji i selekcji pracowników oraz organizacji szkoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy menadżerskiej, zarządczej w organizacjach gospodarczych, samorządowych, oświatowych, społecznych itp. Może być zatrudniony m.in. na stanowiskach: pedagoga pracy, doradcy personalnego, specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rekrutacji i selekcji pracowników, konsultanta ds. kariery zawodowej, specjalisty do spraw szkoleń i upowszechniania edukacji dorosłych. 

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZAA

Studia na specjalności umożliwiają przygotowują do działań opiekuńczo-wychowawczych oraz prozdrowotnych. Absolwenci legitymują sprawnościami w zakresie:

 • diagnozowania potrzeb opiekuńczych;
 • diagnozowania i przezwyciężania trudności opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenia działań opiekuńczych dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych środowiskach społecznych;
 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych z osobami zdrowymi lub funkcjonującymi na pograniczu zdrowia i choroby;
 • realizowania działań z zakresu edukacji, wychowania i promocji zdrowia;
 • współpracy z rodziną w celu umiejętnego wspierania jej rozwoju.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy m.in. w: placówkach służby zdrowia, pozaszkolnych  placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sanatoriach, koła PCK, w oddziałach szpitalnych, organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia, hospicjach i innych oddziałach opieki paliatywnej i długoterminowej, placówkach usamodzielniających, świetlicach środowiskowych i szkolnych, internatach i bursach.

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do podejmowania działań pomocowych wobec osób (dzieci i dorosłych) wymagających odpowiedniego psychologiczno-pedagogicznego wsparcia. W szczególności wyposażają absolwenta w umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • metod diagnozowania potrzeb osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • dobierania metod terapeutycznych do potrzeb wspomaganego;
 • skutecznego komunikować się z osobami potrzebującymi pomocy;
 • projektowania, organizowania i realizowania działań pomocowych wobec różnych grup osób potrzebujących (dzieci, młodzieży i rodziców);
 • monitorowania przebiegu procesu pomagania i wprowadzania modyfikacji;
 • budowania sieci wsparcia i współpracy z innymi podmiotami w zakresie pomocowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent przygotowany jest do pracy w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni rodzinnej, w ośrodkach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PROFILAKTYKA PRZESTĘPCZOŚCI I KRYMINOLOGIA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do podejmowania  działań w szeroko rozumianej dziedzinie profilaktyki społecznej i przeciwdziałania przestępczości. Absolwent studiów wyposażony jest w umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • diagnozowania zjawisk przestępczych;
 • mediacji i rozwiązywania konfliktów;
 • pracy z dziećmi i młodzieżą wywodząca się ze środowisk niedostosowanych społecznie;
 • rozpoznawania potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • prowadzenia działań w środowisku patologicznym i kryminogennym;
 • organizowania przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu organizacjach, instytucjach i placówkach, które podejmują oddziaływania profilaktyczne. Potencjalne miejsca pracy absolwenta to: policja, służba graniczna, żandarmeria wojskowa, zespół kuratorski służby sądowej, jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne (zakłady karne, zakłady poprawcze), świetlice socjoterapeutyczne i inne placówki wsparcia dziennego, jednostki pomocy społecznej,  placówki edukacyjno-wychowawcze  (pedagodzy szkolni), samorząd lokalny (np. specjaliści ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych).

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do podejmowania psychologicznych, filozoficznych i pedagogicznych oddziaływań, których celem jest wyzwalanie kreatywności dzieci i młodzieży. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • diagnozowania zdolności i postaw twórczych;
 • prowadzenia treningów twórczości i psychopedagogicznych warsztatów kreatywności;
 • metodyki twórczej pracy z dzieckiem w wieku szkolnym;
 • tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych;
 • rozwijania umiejętności twórczych i kreatywnych w kontaktach interpersonalnych;
 • animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w różnych instytucjach i organizacjach. Jego miejscem pracy może być: szkoła, świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, świetlica socjoterapeutyczna, placówka opiekuńczo-wychowawcza, fundacja prowadząca działalność społeczną i profilaktyczną, stowarzyszenia prospołeczne, warsztaty terapii zajęciowej, ogniska resocjalizacyjne, ośrodek pomocy społecznej, dom opieki, ośrodek kultury.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RESOCJALIZACJA I KRYMINOLOGIA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do  prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych w środowiskach patologicznych. Absolwenci legitymują sprawnościami w zakresie:

 • diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka;
 • identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej z osadzonymi i uzależnionymi;
 • rozwiązywania problemów z zakresu resocjalizacji i kryminologii,
 • diagnozowania zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu instytucjach i organizacjach (państwowych, samorządowych i pozarządowych), które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) nieprzystosowanych społecznie.  Potencjalnym miejscem pracy absolwenta jest: komenda policji; areszt, zakład karny; policyjna izba dziecka; pogotowie opiekuńcze; zakład wychowawczy; zakłady poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do kształtowania właściwych i pożądanych postaw osób niedostosowanych społecznie, profilaktycznych wobec zagrożonych oraz pomocowych w stosunku do tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności studia umożliwiają nabycie sprawności w zakresie:

 • diagnozowaniem osób (grup) podwyższonego ryzyka
 • pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • pracy z osadzonymi i uzależnionymi;
 • prowadzenia działań z zapobiegających występowaniu zjawisk patologicznych;
 • trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • inicjowania procesu modyfikacji osobowości jednostki społecznie niedostosowanej;
 • formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu organizacjach, instytucjach i placówkach, które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób nieprzystosowanych społecznie, wspomagające osoby w trudnej sytuacji życiowej. Potencjalne miejsca pracy absolwenta to: areszt śledczy; komenda policji; zakład karny; policyjna izba dziecka; pogotowie opiekuńcze; zakład wychowawczy; zakład poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, placówki oświatowe i wychowawcze.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE I DORADZTWO

Nazwisko wykładowcy

Student specjalności nabywana umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • zarządzania placówkami oświatowymi;
 • nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych;
 • zarządzania personelem;
 • rekrutacji i selekcji pracowników;
 • skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych, ekonomicznych i administracyjnych;
 • doradztwa społecznego, poradnictwa rodzinnego oraz zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Studia na specjalności przygotowują do pracy w różnego typu placówkach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą oświatą i wychowaniem. Absolwent posiada kwalifikacji predysponujące go m.in. do pracy w  kuratoriach oświaty; wydziałach oświaty w urzędach miast/gmin; poradniach zawodowych, w centrach kształcenia ustawicznego; urzędach pracy; biurach pośrednictwa pracy; poradniach rodzinnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych; ośrodkach wspierania przedsiębiorczości.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

DORADZTWO ZAWODOWE I SPOŁECZNE

Nazwisko wykładowcy

Studenci tego modułu zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach. W szczególności uzyskują kompetencje z zakresu:

 • diagnozowania predyspozycji zawodowych; 
 • diagnozowania problemów zawodowych i społecznych;
 • poradnictwa zawodowego oraz społecznego;
 • mediacji i negocjacji;
 • dostrzegania i diagnozowania problemów społecznych występujących w rodzinie i lokalnym środowisku;
 • animacji i organizowania działań pedagogicznych w środowisku lokalnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowywany do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych, poradniach zawodowych, placówkach usamodzielniających, domy dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

GERONTOPEDAGOGIKA

Nazwisko wykładowcy

Gerontopedagogika to nauka o społecznych przyczynach i konsekwencjach starzenia się społeczeństwa, własnościach, sytuacjach i uwarunkowaniach życia osób starszych. Studia w ramach specjalności przygotowują do pracy z człowiekiem późnej dorosłości. Absolwenci w ramach studiów uzyskują umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu:

 • diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb człowieka późnej dorosłości;
 • organizowania różnorodnych form pracy i rekreacji dla ludzi starszych;
 • opieki i wsparcia nad osobami starszymi;
 • aktywizacji zawodowej i kulturalno-oświatowej ludzi starszych;
 • terapii zajęciowej;
 • promocji zdrowia osób starszych i zwiększania ich sił życiowych.

Perspektywy zawodowe

Gerontopedagog może się zawodowo realizować jako opiekun wspomagający osobę starszą w środowisku domowym i instytucjonalnym. Jest przygotowany do prowadzenia edukacji w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości. Jego miejscem pracy mogą być m.in.: centra pomocy rodzinie, ośrodki readaptacji; domy dziennego pobytu, stacjonarne domy pomocy społecznej, oddziały geriatryczne, placówki kulturalno-oświatowe realizujące zajęcia dla osób starszych, kluby seniora, ośrodki wsparcia dziennego, uniwersytety trzeciego wieku, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, świetlice środowiskowe, samorząd lokalny.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi częściowej lub całkowitej opieki. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania działań:

 • opiekuńczych i wychowawczych względem swych podopiecznych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych
 • diagnozowania trudności wychowawczych;
 • zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • współpracy z rodziną ucznia w celu wspierania jego rozwoju;
 • psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodziców.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem.  
Możliwe miejsca pracy to m.in.: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez organizacje pozarządowe; szkoły specjalne; placówki usamodzielniające; specjalne ośrodki wychowawcze; internaty i bursy; placówki wychowania pozaszkolnego; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; żłobki; świetlice środowiskowe i szkolne.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do podejmowania działań pomocowych w sferze pracy i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do:

 • zarządzania zespołami ludzkimi;
 • do motywowania i oceny pracowników;
 • dostrzegania i diagnozowania problemów społecznych występujących w lokalnym środowisku, w tym sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;
 •  planowania i koordynacji działań służb reagowania kryzysowego
 • mediacji i negocjacji, czyli umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • rekrutacji i selekcji pracowników oraz organizacji szkoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach związanych z zarządzaniem kryzysowym, organizacjach wpierających ofiary kryzysu, klęsk i katastrof oraz niosących pomoc humanitarną. Ma sprawności potrzebne do podjęcia pracy menadżerskiej w organizacjach gospodarczych, samorządowych, oświatowych, społecznych itp., a także w organizacjach zajmujących się doradztwem zawodowym i planowaniem ścieżki kariery zawodowej, w działach kadr i szkoleń różnego  rodzaju firm i instytucji.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów występujących w środowisku pracy i kształtowania relacji człowiek-człowiek w zespołach pracowniczych. Studiujący w ramach tego modułu mają możliwość nabyć umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • inspirowania działań prowadzących do pozytywnych zmian społecznych,   kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej;
 • planowania i realizowania systemu motywacyjnego pracowników organizacji;
 • rozpoznawania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy i zarządzania konfliktem;
 • mediacji i negocjacji, czyli umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery zawodowej;
 • rekrutacji i selekcji pracowników oraz organizacji szkoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy menadżerskiej, zarządczej w organizacjach gospodarczych, samorządowych, oświatowych, społecznych itp. Może być zatrudniony m.in. na stanowiskach: pedagoga pracy, doradcy personalnego, specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rekrutacji i selekcji pracowników, konsultanta ds. kariery zawodowej, specjalisty do spraw szkoleń i upowszechniania edukacji dorosłych. 

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZAA

Studia na specjalności umożliwiają przygotowują do działań opiekuńczo-wychowawczych oraz prozdrowotnych. Absolwenci legitymują sprawnościami w zakresie:

 • diagnozowania potrzeb opiekuńczych;
 • diagnozowania i przezwyciężania trudności opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenia działań opiekuńczych dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych środowiskach społecznych;
 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych z osobami zdrowymi lub funkcjonującymi na pograniczu zdrowia i choroby;
 • realizowania działań z zakresu edukacji, wychowania i promocji zdrowia;
 • współpracy z rodziną w celu umiejętnego wspierania jej rozwoju.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy m.in. w: placówkach służby zdrowia, pozaszkolnych  placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sanatoriach, koła PCK, w oddziałach szpitalnych, organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia, hospicjach i innych oddziałach opieki paliatywnej i długoterminowej, placówkach usamodzielniających, świetlicach środowiskowych i szkolnych, internatach i bursach.

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do podejmowania działań pomocowych wobec osób (dzieci i dorosłych) wymagających odpowiedniego psychologiczno-pedagogicznego wsparcia. W szczególności wyposażają absolwenta w umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • metod diagnozowania potrzeb osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • dobierania metod terapeutycznych do potrzeb wspomaganego;
 • skutecznego komunikować się z osobami potrzebującymi pomocy;
 • projektowania, organizowania i realizowania działań pomocowych wobec różnych grup osób potrzebujących (dzieci, młodzieży i rodziców);
 • monitorowania przebiegu procesu pomagania i wprowadzania modyfikacji;
 • budowania sieci wsparcia i współpracy z innymi podmiotami w zakresie pomocowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent przygotowany jest do pracy w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni rodzinnej, w ośrodkach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PROFILAKTYKA PRZESTĘPCZOŚCI I KRYMINOLOGIA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do podejmowania  działań w szeroko rozumianej dziedzinie profilaktyki społecznej i przeciwdziałania przestępczości. Absolwent studiów wyposażony jest w umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • diagnozowania zjawisk przestępczych;
 • mediacji i rozwiązywania konfliktów;
 • pracy z dziećmi i młodzieżą wywodząca się ze środowisk niedostosowanych społecznie;
 • rozpoznawania potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • prowadzenia działań w środowisku patologicznym i kryminogennym;
 • organizowania przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu organizacjach, instytucjach i placówkach, które podejmują oddziaływania profilaktyczne. Potencjalne miejsca pracy absolwenta to: policja, służba graniczna, żandarmeria wojskowa, zespół kuratorski służby sądowej, jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne (zakłady karne, zakłady poprawcze), świetlice socjoterapeutyczne i inne placówki wsparcia dziennego, jednostki pomocy społecznej,  placówki edukacyjno-wychowawcze  (pedagodzy szkolni), samorząd lokalny (np. specjaliści ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych).

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do podejmowania psychologicznych, filozoficznych i pedagogicznych oddziaływań, których celem jest wyzwalanie kreatywności dzieci i młodzieży. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • diagnozowania zdolności i postaw twórczych;
 • prowadzenia treningów twórczości i psychopedagogicznych warsztatów kreatywności;
 • metodyki twórczej pracy z dzieckiem w wieku szkolnym;
 • tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych;
 • rozwijania umiejętności twórczych i kreatywnych w kontaktach interpersonalnych;
 • animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w różnych instytucjach i organizacjach. Jego miejscem pracy może być: szkoła, świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, świetlica socjoterapeutyczna, placówka opiekuńczo-wychowawcza, fundacja prowadząca działalność społeczną i profilaktyczną, stowarzyszenia prospołeczne, warsztaty terapii zajęciowej, ogniska resocjalizacyjne, ośrodek pomocy społecznej, dom opieki, ośrodek kultury.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RESOCJALIZACJA I KRYMINOLOGIA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do  prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych w środowiskach patologicznych. Absolwenci legitymują sprawnościami w zakresie:

 • diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka;
 • identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej z osadzonymi i uzależnionymi;
 • rozwiązywania problemów z zakresu resocjalizacji i kryminologii,
 • diagnozowania zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu instytucjach i organizacjach (państwowych, samorządowych i pozarządowych), które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) nieprzystosowanych społecznie.  Potencjalnym miejscem pracy absolwenta jest: komenda policji; areszt, zakład karny; policyjna izba dziecka; pogotowie opiekuńcze; zakład wychowawczy; zakłady poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do kształtowania właściwych i pożądanych postaw osób niedostosowanych społecznie, profilaktycznych wobec zagrożonych oraz pomocowych w stosunku do tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności studia umożliwiają nabycie sprawności w zakresie:

 • diagnozowaniem osób (grup) podwyższonego ryzyka
 • pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • pracy z osadzonymi i uzależnionymi;
 • prowadzenia działań z zapobiegających występowaniu zjawisk patologicznych;
 • trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • inicjowania procesu modyfikacji osobowości jednostki społecznie niedostosowanej;
 • formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu organizacjach, instytucjach i placówkach, które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób nieprzystosowanych społecznie, wspomagające osoby w trudnej sytuacji życiowej. Potencjalne miejsca pracy absolwenta to: areszt śledczy; komenda policji; zakład karny; policyjna izba dziecka; pogotowie opiekuńcze; zakład wychowawczy; zakład poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, placówki oświatowe i wychowawcze.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE I DORADZTWO

Nazwisko wykładowcy

Student specjalności nabywana umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • zarządzania placówkami oświatowymi;
 • nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych;
 • zarządzania personelem;
 • rekrutacji i selekcji pracowników;
 • skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych, ekonomicznych i administracyjnych;
 • doradztwa społecznego, poradnictwa rodzinnego oraz zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Studia na specjalności przygotowują do pracy w różnego typu placówkach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą oświatą i wychowaniem. Absolwent posiada kwalifikacji predysponujące go m.in. do pracy w  kuratoriach oświaty; wydziałach oświaty w urzędach miast/gmin; poradniach zawodowych, w centrach kształcenia ustawicznego; urzędach pracy; biurach pośrednictwa pracy; poradniach rodzinnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych; ośrodkach wspierania przedsiębiorczości.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta