Wyszukiwanie

Administracja – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Administracja - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(3-letnie licencjackie)

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA

Nazwisko wykładowcy

Celem studiów w ramach modułu administracja celno-skarbowa jest wykształcenie absolwenta posiadającego wszechstronne przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie celno-skarbowej. Absolwent wyspecjalizowany w dziedzinie prawa podatkowego i prawa o rachunkowości zyska przewagę na rynku pracy, wynikającą z umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu prawnego, znajomości zagadnień ekonomicznych i finansowych, funkcjonowania systemu finansowego, w tym podatkowego i celnego. W ramach tego modułu absolwenci uzyskują umiejętności i kompetencje pozwalające na:

 • umiejętne rozumienie i interpretację tekstu prawnego;
 • efektywne posługiwanie się instrumentami prawnymi i finansowymi w działalności jednostek gospodarczych , społecznych i administracyjnych;
 • umiejętne stosowanie prawa głownie z zakresu prawa podatkowego i celnego;
 • analizę i diagnozę narzędzi kontroli podatkowej;
 • umiejętne podejmowanie decyzji w zakresie efektywnego wykonywania obowiązków księgowych w jednostkach gospodarczych, społecznych i administracyjnych.

Perspektywy zawodowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach modułu pozwolą absolwentowi podjąć pracę w charakterze:

 • specjalistów ds. celno-skarbowych jednostek administracji rządowej i samorządowej;
 • kadr kierowniczych w organach administracji skarbowej bądź też w komórkach administracyjnych wybranych instytucji, w tym o charakterze międzynarodowym;
 • doradców podatkowych;
 • urzędników państwowy takich jak agent celny, komornik skarbowy, komornik sądowy;
 • pracowników/funkcjonariuszy służby celnej;
 • audytorów, inspektorów kontroli (finansowej) w organach nadzoru i kontroli;
 • samodzielnych księgowych itp.;
 • pracowników firm doradczych, korporacji finansowych, biur rachunkowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ADMINISTRACJA FINANSOWO-GOSPODARCZA

Nazwisko wykładowcy

Wybór tego modułu umożliwi studentowi zdobycie kompetencji niezbędnych do objęcia samodzielnych stanowisk w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w organizacjach biznesowych i pozarządowych. Moduł wyposaży studenta w umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk o charakterze gospodarczym i finansowym oraz w zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne narzędzia prawne i finansowe.

Absolwent  tego modułu pozyska umiejętności i kompetencje umożliwiające:

 • analizowanie i interpretowanie aktów prawnych regulujących sposób działania jednostek budżetowych;
 • planowanie i zarządzanie budżetem w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych, jednostkach budżetowych;
 • interpretowanie okoliczności i proponowanie rozwiązania w sferze ograniczeń działalności gospodarczej, takich jak koncesje, zezwolenia, licencje itp.;
 • zarządzanie finansami w urzędach administracji publicznej;
 • prowadzenie audytu w jednostkach administracji publicznej;
 • przeprowadzanie procedur zamówień publicznych;
 • podejmowanie działania w obszarze stymulowania przedsiębiorczości.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu mogą być zatrudnieni, jako:

 • specjaliści ds. gospodarczych lub finansowych w jednostkach budżetowych;
 • specjaliści w wydziałach kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji rządowej (np. inspekcji pracy, inspekcji handlowej, inspekcji sanitarnej);
 • specjaliści w administracji skarbowej i podatkowej (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej);
 • specjaliści ds. funduszy unijnych w instytucjach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych;
 • specjaliści w izbach gospodarczych, zrzeszeniach przedsiębiorców, agencjach wspierających rozwój przedsiębiorczości;
 • specjaliści w instytucjach finansowych i gospodarczych  zarówno publicznych jak i prywatnych (przedsiębiorstwa, banki, fundacje itd.).

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ADMINISTRACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I SOCJALNYCH

Nazwisko wykładowcy

Moduł ten  przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych szeroko rozumianą polityką społeczną prowadzoną przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje rządowe i pozarządowe. Wiedza którą nabędzie student pozwoli sprawnie analizować i diagnozować sytuację społeczna, demograficzną, prawną i pomocową społeczności lokalnej  głownie w układzie mikroekonomicznym.

W ramach tego modułu student pozyska umiejętności i kompetencje pozwalające na:

 • diagnozę  polskiej i unijnej polityki społecznej, rynku pracy, procedur decyzyjnych, planowania, koordynacji i współdziałania w administracji;
 • analizę procedur  systemów ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętne posługiwanie się przepisami m.in. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej, prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • umiejętną realizacji zadań publicznych;
 • efektywne  posługiwanie się instrumentami prawnymi i finansowymi w działalności organizacji pozarządowych;
 •  sprawne posługiwanie się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej;
 • aktywne uczestniczenie w pracy grupowej oraz organizowanie i kierowanie zespołami ludzkimi;
 • analizę i diagnozę sytuacji społecznej społeczności lokalnej.

Perspektywy zawodowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach tego modułu pozwolą absolwentowi podjąć pracę w:

 • organach administracji publicznej zajmujących się polityką społeczną i socjalną, a w szczególności usługami oświatowo-kulturalnymi (nauka, oświata, biblioteki, biura wystaw itp.);
 • działach zajmujących się administracją i organizacją infrastruktury społeczno-gospodarczej;
 • instytucjach i organizacjach zajmujących się usługami socjalnymi, np.: NFZ, ZUS;
 • jednostkach świadczących usługi medyczne, inspekcja sanitarna, inspekcja ochrony środowiska;
 • urzędach pracy różnych szczebli;
 • jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką społeczną, opieką geriatryczną;
 • działach administracyjnych domów dziecka, zakładów poprawczych, domów starców, hospicjach, itp.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Nazwisko wykładowcy

Moduł  Administracja wymiaru sprawiedliwości przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach urzędniczych w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości, statusie prawnym urzędników organów administracji wymiaru sprawiedliwości, systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz prawie krajowym i międzynarodowym. Absolwent tego modułu będzie posiadał kompetencje dotyczące:

 • umiejętności stosowania norm prawnych z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa;
 • znajomości postępowania przed sądami różnych szczebli;
 • znajomości procedury karnej, cywilnej oraz sądowo-administracyjnej;
 • umiejętności dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych rodzajów przestępczości;
 •  stosowania prawa o ustroju adwokatury, o radcach prawnych i notariuszach;
 • umiejętności stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • pracowników administracyjnych służb wymiaru sprawiedliwości;
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa w strukturach administracyjnych różnych szczebli i rodzajów organów sądowniczych;
 • pracowników struktur organizacyjnych prokuratur, policji, straży miejskiej;
 • kadry kierowniczej w administracji służb specjalnych: ABW, CBA;
 • pracowników organów administracji rządowej i samorządowej w szczególności w wydziałach zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, nadzorem i kontrolą oraz sprawami obywatelskimi i cudzoziemców;
 • kadry kierowniczej w biurach ochrony danych osobowych, bankach danych, w organach kontroli i nadzoru takich jak NIK, RIO, Samorządowe Kolegium Odwoławcze itp.;
 • pracowników administracyjnych w kancelariach  adwokackich, radcowskich, notarialnych oraz  komorniczych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia studentów tego modułu jest przede wszystkim przygotowanie wyspecjalizowanych kadr wyposażonych w kompetencje niezbędne do objęcia stanowisk administracyjnych i kierowniczych w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), odpowiedzialnych za zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach modułu studenci uzyskują umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • umiejętnego podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych;
 • znajomości norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
 • znajomości procedur zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
 • analizowania i diagnozowania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;
 • umiejętności podejmowania decyzji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • zdolności do zorganizowania pomocy ludności w sytuacjach zagrożeń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tego modułu jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach (rządowych, samorządowych) i służbach powołanych do ochrony ładu prawnego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego a w szczególności:

 • służbach takich jak: Policja, Służba Więzienna, straże gminne, Straż Pożarna, Służba Celna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, itd.);
 • w jednostkach administracji publicznej, odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne np. centra zarządzania kryzysowego;
 • w organach i instytucjach kontrolnych, odpowiedzialnych za monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa, jak przykładowo: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy itp.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

GOSPODARKA SAMORZĄDOWA

Nazwisko wykładowcy

Moduł  adresowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, jego zadaniach i specyfice zarządzania w tym sektorze gospodarki oraz o narzędziach stymulowania rozwoju społeczno – gospodarczego, społeczności lokalnych i regionalnych. 

Wybór tego modułu pozwoli absolwentom pozyskać  umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • opracowywania projektów i podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami gospodarowania na poziomie lokalnym i regionalnym;
 • gromadzenia informacji i analizy danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w różnych przejawach jego działalności;
 • oceny efektywności działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotów działających na ich zlecenie;
 • rozpoznawania i określania problemów, związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • poprawnego definiowania strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym;
 • organizowania partnerstwa publiczno-publicznego, publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego;
 • prowadzenia analiz i dokonywania ocen rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • doboru optymalnych sposobów dostarczania lokalnych usług publicznych;
 • wykorzystania narzędzi marketingowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu są przygotowani merytorycznie do podjęcia pracy:

 • w jednostkach administracji samorządowej każdego szczebla, jednostkach i zakładach budżetowych, spółkach samorządowych oferujących usługi publiczne, np. z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu i rekreacji;
 • w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach, które wykonują zdania zlecone jednostek samorządu terytorialnego;
 • w instytucjach otoczenia biznesu, oferujących wsparcie ukierunkowane na podnoszenie poziomu innowacyjności oraz wzrostu konkurencyjności regionu;
 • jednostkach gospodarczych i społecznych realizujących zadania związane z rozwojem regionalnym zarówno w zakresie gospodarczym jak i społecznym.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta