PL / EN / DE / UK


Pracownik służb społecznych

Specjalizacja ta przygotowuje organizatorów i animatorów: pomocy i samopomocy społecznej, działalności socjalnej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:

 • gerontologia
 • instytucje doradztwa społecznego
 • instytucje i organizacje pomocy społecznej oraz OPP
 • metodyka pracy socjalnej
 • podstawy prawne funkcjonowania systemu  pomocy społecznej
 • polityka społeczna
 • praca z grupami mniejszościowymi
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • profilaktyka wypalenia zawodowego
 • psychologia kliniczna
 • psychopatologia
 • teoretyczne podstawy poradnictwa
 • usługi socjalne w warunkach gospodarki rynkowej
 • warsztat pracy doradcy zawodowego
 • warsztat pracy pracownika socjalnego

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Absolwent będzie wyposażony w kompetencje i umiejętności:

 • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie niewydolności rodziny
 • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami, a społeczeństwem
 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnej
 • inicjowania nowych form pomocy w środowisku lokalnym

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Student jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem, w instytucjach wsparcia i samopomocy społecznej oraz placówkach  powołanych do działania na płaszczyźnie szeroko pojętej diagnozy i poradnictwa pedagogicznego, instytucjach rządowych, pozarządowych zajmujących się doradztwem pedagogicznym, zawodowym, społecznym.

Możliwe miejsca pracy:

 • poradnie zawodowe w centrach kształcenia ustawicznego
 • urząd pracy (wojewódzki, rejonowy, powiatowy)
 • centra planowania i rozwoju kariery zawodowej
 • powiatowe centrum pomocy rodzinie, MGOPS
 • domy pomocy społecznej
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • komendy powiatowe straży pożarnych
 • departament integracji europejskiej (doradztwo).
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log