PL / EN / DE / UK


Guwernantka/Guwerner

Studenci przygotowywani są do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w środowisku rodzinnym. W czasie studiów nabędą kompetencje, które pozwolą im w przyszłości w warunkach domowych sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od urodzin do 6 roku życia oraz – w porozumieniu i współpracy z rodzicami – organizować i realizować treści edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będą potrafili dostrzegać potrzeby oraz uzdolnienia dziecka, a także służyć pomocą w kształtowaniu postaw i rozwijaniu jego talentów/twórczego myślenia, a dla rodziców będą stanowić wsparcie wychowawcze.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • psychologii
 • pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • pedagogiki rodziny
 • edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • metodyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • pracy z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym
 • terapii zaburzeń w zachowaniu
 • dietetyki
 • savoir-vivre
 • języka obcego
 • edukacji muzycznej i plastycznej
 • gimnastyki korekcyjnej
 • metod i technik muzykoterapii i arteterapii

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Absolwent/Absolwentka będą posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji domowej, a także będą wyposażeni w odpowiednie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • tworzenia i prawidłowej oceny procesów pedagogicznych, wychowawczych oraz rozwojowych dziecka
 • analizy i oceny możliwości edukacyjnych dzieci
 • organizacji procesu kształcenia i samokształcenia dziecka
 • prowadzenia zajęć indywidualnych w nauczaniu zintegrowanym
 • wspierania rozwoju dziecka
 • rozwijania twórczych i kreatywnych zdolności dziecka
 • kształtowania umiejętności lingwistycznych i artystycznych dzieci
 • kształtowania w dzieciach prospołecznych postaw

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy w publicznych i prywatnych placówkach oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa), w organizacjach opiekuńczo-wychowawczych, a także do pracy środowisku rodzinnym w charakterze opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela dzieci.

Możliwe miejsca pracy:

 • w środowisku rodzinnym (edukacja domowa)
 • prywatne placówki edukacyjne
 • publiczne i prywatne żłobki
 • przedszkola publiczne i prywatne
 • publiczne i prywatne placówki szkolne (w klasach 1-3)
 • opiekun i wychowawca dzieci mieszkających za granicą Polski
 • placówki opiekuńcze
 • instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży
 • instytucje prowadząc  działalność na rzecz dziecka i rodziny
 • własna firma specjalizująca się w działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log