PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.02/06/2020

Oświadczenie studenta przystępującego zdalnie do obrony w WSZiA w Opolu

Oświadczenie do pobrania:

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/06/Oświadczenie-studenta-przystępującego-zdalnie-do-obrony-w-WSZiA-w-Opolu.pdf

01/06/2020

Podstawy logistyki – 2 semestr Logistyka

Zaliczenie u prof. dr hab. P. Blaika z przedmiotu Podstawy logistyki (Logistyka I stopnia , niestacjonarne, semestr drugi) odbędzie się dn. 27.06.2020 r. (sobota).

Forma: online

Godzina: 13:00

29/05/2020

Zaliczenia i egzaminy dla kierunków

Brak dostępu!

28/05/2020

Zapisy na konsultacje bezpośrednie dla studentów NIESTACJONARNYCH

Brak dostępu!

Zapisy na konsultacje bezpośrednie dla studentów STACJONARNYCH

Brak dostępu!

25/05/2020

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w formie:
  – on-line (zasady poniżej),
  – tak zwanej hybrydowej (Promotor i Student w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem norm sanitarnych na Uczelni, Przewodniczący i Recenzent w kontakcie zdalnym),
  – dopuszcza się również formę tradycyjną zgodna z klasyczną procedurą obrony, jednak z pełnym zachowaniem wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Rektora, a związanych z kontaktem bezpośrednim.
 2.  Za organizację i przeprowadzenie egzaminu zdalnego odpowiada Promotor dyplomujący.
 3. Do egzaminu zdalnego obowiązują procedury, terminy, dokumenty oraz zatwierdzona praca jak dla egzaminu tradycyjnego, w formie elektronicznej, uzupełnione o oświadczenie studenta wskazane w niniejszych zasadach.
 4. Promotor zwraca się do Dziekana w sprawie zgody na przeprowadzenie egzaminu zdalnego nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu. Dziekanat przesyła na adres e-mail Przewodniczącemu Komisji egzaminacyjnej skan protokołu oraz recenzji pracy. Dokumenty z obrony są podpisywane przez członków Komisji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie dokumentów z podpisem) i dostarczane drogą elektroniczną do Dziekanatu. Po powrocie do normalnego funkcjonowania uczelni, członkowie Komisji będą zobowiązani do złożenia dodatkowo podpisu na wydrukach dokumentów przekazanych elektronicznie.
 5. Student co najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu składa podanie elektroniczne o przygotowanie dokumentów do egzaminu i załącza do niego oświadczenie-deklarację o chęci przystąpienia do zdalnego egzaminu dyplomowego. Te oryginalne dokumenty muszą być dostarczone do Dziekanatu (po przywróceniu normalnego funkcjonowania Uczelni). Dostarczenie dokumentów oryginalnych jest warunkiem koniecznym, aby zakończyć proces dyplomowania i wydać dyplom ukończenia studiów.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej Google Meet lub MS Teams.
 7. Pełna sesja egzaminu dyplomowego jest nagrywana i przekazane na serwer uczelniany.
 8. Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę z aplikacją Google Meet lub MS Teams, w tym kamerą oraz mikrofonem zapewniającymi odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.
 9. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki: pomieszczenie musi umożliwiać zamknięcie na czas trwania egzaminu; w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne osoby, w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem służącym dyplomantowi do udziału w egzaminie.
 10. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków z pkt 9 skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i jest równoważne z zakończeniem egzaminu z oceną niedostateczną.
 11. Przed rozpoczęciem egzaminu student ma obowiązek:
  a) okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu Komisja nie przeprowadza egzaminu dyplomowego;
  b) oświadczyć, że wyraża zgodę na utrwalanie egzaminu do celów dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego;
  c) przedstawić kamerą obraz pełnego pomieszczenia, w którym znajduje się student (np. obrót kamerą o 360stopni);
  d) oświadczyć do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz, że spełnił warunki określone w pkt 9;
  e) oświadczyć, że jest w pełni świadom trybu przeprowadzania egzaminu i czuje się zdolny do uczestnictwa w egzaminie.
 12. Przed przystąpieniem do egzaminu Przewodniczący powinien stwierdzić do kamery, że student złożył oświadczenia zgodnie z pkt 11.
 13. W trakcie egzaminu student ma obowiązek udostępniać głos oraz obraz z kamery oraz znajdować się przez cały czas trwania egzaminu w kadrze kamery.
 14. Do udzielania wyjaśnień i zapisów dokonywanych przez studenta należy wykorzystać dostępne w Google Meet lub MS Teams narzędzie (tablica, prezentacja PowerPoint, itp.)
 15. Po zakończeniu egzaminu Komisja ogłasza wynik egzaminu oraz informuje studenta o tym, że ostateczne uzyskanie dyplomu uzależnione jest od dostarczenia przez studenta kompletu papierowych dokumentów po przywróceniu normalnej pracy uczelni.

(więcej…)

Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracuje i prowadzi rekrutację od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:15, a od czerwca także w soboty 8:15 – 14:00

Podczas osobistych wizyt w uczelni ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie następujących zasad:

 • dezynfekcja rąk po wejściu na teren uczelni
 • noszenie maseczki ochronnej podczas całej wizyty
 • wpisanie się do rejestru wejść
 • zachowanie bezpiecznego dystansu

Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odłożenie wizyty na późniejszy termin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 927 114 albo 515 927 117

Konsultacje

Informacje dotyczące możliwości bezpośrednich konsultacji, przy zachowaniu pełnych norm sanitarnych (m.in. maseczki, dezynfekcja sal) z prowadzącymi poszczególne przedmioty i seminaria, będą dostępne po zalogowaniu się na stronie Uczelni od 28 maja 2020.  Prosimy zapoznać się z harmonogramem przebiegu tych konsultacji.

Zapisy dla studentów stacjonarnych będą prowadzone pod nr tel. 515-926-452  od 01.06. do 5.06.2020r.

Zapisy dla studentów niestacjonarnych będą prowadzone pod nr tel.  515-927-117  od 1.06. do 5.06.2020r.

Wybór konkretnej godziny konsultacji zależy od kolejności zgłoszeń.

Wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są jedynie  w formie zdalnej.
 2. Sesja zaliczeniowa, egzaminacyjna i poprawkowa w semestrze letnim odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego w systemie zdalnym.
21/05/2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

13/05/2020

Informacja dotyczącą weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Informację dotyczącą terminu i formy przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia otrzymają Państwo na platformie e-learningowej od swoich nauczycieli akademickich  do końca maja

11/05/2020

Seminarzyści prof.dr hab. P.Blaika

Informujemy, że studenci II sem. II stopnia Zarządzanie-Niestacjonarne  będący seminarzystami prof.dr hab.P.Blaika proszeni są o pilne nawiązanie kontaktu mailowego pod adresem:

piotr.blaik@op.pl

Jednocześnie o podobny kontakt proszeni są studenci kontynuujący współpracę w ramach seminarium na wyższych semestrach.

06/05/2020

Projekty realizowane na Wydziale

Międzynarodowa analiza społecznej odpowiedzialności biznesu w wybranych rejonach Morawsko-śląskiego kraju i województwa Opolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

24/04/2020

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na studiach i studiach podyplomowych zostaje zawieszone do 24 maja.
Zajęcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA w Opolu odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platformy internetowej.

20/04/2020

Biblioteka

Informujemy, że od 20 kwietnia umożliwiamy wypożyczanie książek z naszej biblioteki na poniższych zasadach:

 • prosimy o wybieranie książek z naszego katalogu, który mieści się pod linkiem: https://www.wszia.opole.pl/lib/
 • listę tytułów wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wypożyczającej prosimy przesyłać na mail biblioteki:
 • książki będą do odebrania na następny dzień od złożenia zamówienia
 • po zamówione książki należy udać do się do budynku szkoły na ul. Niedziałkowskiego 18, w godzinach od 9.00 do 15.00, po podaniu swojego nazwiska zostaną wydane one z portierni

Dodatkowe informacje:

 • książki zostaną przypisane do indywidualnego konta bibliotecznego studenta, z uwagi na specyfikę sytuacji, nie jest obecnie wymagane posiadanie założonej karty bibliotecznej
 • maksymalny limit wypożyczanych książek to 6 egzemplarzy na jedną osobę
 • termin zwrotu książek zostaje wydłużony do trzech miesięcy od momentu wypożyczenia

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biblioteką:

 • telefoniczny 515 926 859
 • mailowy

 

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log