PL / EN / DE / UK


Inwestujemy w Twoją przyszłość

“Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś  priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00

projekt-naglowek-opi

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu zrealizowała projekt pn. „Opolska Platforma Innowacji w ramach poddziałania 1.3.1 „Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw” RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wkład WSZiA w ramach projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach poddziałania 1.3.1 „Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw” RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 to stworzenie oraz prowadzenie w ramach OPI – Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw, wybudowanie dwóch sal komputerowo – seminaryjnych, w których mieszczą się pomieszczenia wykorzystywane do projektu, zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego oraz urządzeń do monitoringu. Ponadto w projekcie stworzona została wirtualna biblioteka.

Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw, świadczy różnego rodzaju usługi dla sektora przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W ramach tej Platformy występują różne moduły tematyczne i funkcjonalne.

Moduły edukacyjne dla przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i instytucji ze sfery B+R. Koncepcja modułów edukacyjnych zakłada, że w jej skład wchodzą następujące elementy:

  • moduł edukacyjny dotyczący informacji teoretycznych na temat wprowadzania innowacji technologicznych (produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) oraz audytów technologicznych. Moduł ten zawiera listę aktualnych opracowań (wydane w języku polskim) dotyczących w/w zagadnień, wraz z ich krótkim opisem.
  • moduł edukacyjny z zakresu prawa pracy, rachunkowości, podatków. Moduł ten skupia aktualne zagadnienia edukacyjne i prawne, związane z w/w tematami, pozwalając przedsiębiorcom na sprawne a przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie spraw rozrachunkowych, podatkowych oraz kadrowych w swoim przedsiębiorstwie.
  • moduł z zakresu rachunkowości obejmuje takie zagadnienia jak: pełna sprawozdawczość finansowa, budowa sprawozdań finansowych, biznes plan, studium wykonalności, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.
  • moduł z zakresu prawa pracy obejmuje takie zagadnienia jak: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, planowanie i rozliczanie czasu pracy, obliczanie i ewidencja składek ZUS, FUS.
  • moduł z zakresu podatków obejmuje takie zagadnienia jak: formy opodatkowania działalności gospodarczej, zasady podlegania opodatkowaniu różnym podatkom z uwzględnieniem ich specyfiki, rodzaje ewidencji podatkowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość) i innych.
  • moduł edukacyjny z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, promocji, technik negocjacji, psychologii biznesu. Moduł ten zawiera listę aktualnych opracowań (wydane w języku polskim) dotyczących w/w zagadnień, wraz z ich krótkim opisem.

Moduł dla klastrów. Moduł ten obejmuje takie zagadnienia jak:

  • etapy tworzenia klastra,
  • prawo dotyczące funkcjonowania klastrów,
  • materiały edukacyjne z zakresu klastrów.

Moduł ten zawiera listę aktualnych opracowań (wydane w języku polskim) dotyczących w/w zagadnień, wraz z ich krótkim opisem.

W ramach OPI WSZiA stworzyła także bibliotekę wirtualną (on–line). Stworzenie internetowej biblioteki – zakup czasopism i książek w wersji on-line (w zakresie: finansów, prawa, rachunkowości, kadr, marketingu, tworzenie dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych, umów handlowych, itp.).

Platforma internetowa znajduje się na stronie: http://platforma.wszia.opole.pl/

Ponadto w ramach OPI, WSZiA wybudowała dwie sale komputerowo – seminaryjne, w których mieszczą się pomieszczenia wykorzystywane do projektu, w budynku WSZIA w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63, gdzie przy pomocy pracowników naukowych WSZiA, przedsiębiorcy mogą skorzystać z Internetowej platformy oraz otrzymać konsultacje z zakresów umieszczonych na platformie. Ponadto, w salach tych odbywają się cykliczne spotkania z udziałem naukowców oraz przedsiębiorców, w celu zacieśnienie współpracy sektora MŚP z branżą naukową.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log